Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Użytkowników korzystających ze Stron internetowych U Jędrusia, a w szczególności zasady ochrony danych osobowych i zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Plików Cookies.

U Jędrusia dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych podczas korzystania ze Stron internetowych.
DEFINICJE

Fanpage – strona internetowa prowadzona przez U Jędrusia:
- na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/pg/jedrusiowesmakolyki/
- na portalu Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/ujedrusia/
- na portalu Linkedin pod adresem: https://www.linkedin.com/company/u-jedrusia-sp-zoo

Pliki Cookies - drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego urządzenia zapytanie o dany adres strony internetowej.

Strony internetowe – internetowe serwisy pod adresami:
- www.u-jedrusia.pl
- www.ujedrusia.pl
- www.asiacook.pl

Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący ochronę prywatności Użytkownika.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).

U Jędrusia – U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przemęczankach, Przemęczanki 32, 32-107 Radziemice, numer KRS: 0000398461, NIP: 9442241567, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Urządzenie – urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta ze Strony internetowej, w szczególności komputer, telefon komórkowy, smartfon, tablet.

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta ze Strony internetowej lub z Fanpage’a.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. U Jędrusia prowadzi Strony internetowe, w ramach których przetwarza dane osobowe Użytkowników, jak i wykorzystuje Pliki Cookies. U Jędrusia prowadzi również Fanpage. Przy wykonywaniu powyższych czynności U Jędrusia stosuje RODO oraz polskie przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych jest U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przemęczankach, Przemęczanki 32, 32-107 Radziemice, numer KRS: 398461, NIP: 9442241567, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka”).
Możesz skontaktować się z nami między innymi:
a) pod numerem telefonu:              (+48 12) 379-36-57
b) pod adresem e-mail:                  u-jedrusia@u-jedrusia.pl
c) za pośrednictwem formularza:   https://u-jedrusia.pl/kontakt/

2.2. U Jędrusia dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych podczas korzystania ze Strony internetowej i z Fanpage’a.

3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ U JĘDRUSIA

[kategorie danych osobowych]
3.1. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

- na Stronie internetowej:

• podawane przy wypełnianiu formularzy kontaktowych dostępnego na Stronie internetowej:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail.

• podawane podczas zapisu na newsletter:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail.

- na Fanpage’u:
a) imię i nazwisko,
b) fotografia wizerunku,
c) aktywność na Fanpage’u (polubienie, skomentowanie zawartości udostępnionej przez U Jędrusia, wystawienie recenzji).

[cele przetwarzania danych osobowych]
3.2. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
a) podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego na Stronie internetowej - dla celów obsługi zapytania skierowanego do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego;
b) podane przy zapisie na newsletter – dla celów marketingowych i reklamowych
(wysyłka newslettera),
c) podane poprzez aktywność na Fanpage’u (polubienie, skomentowanie zawartości udostępnionej przez U Jędrusia, wystawienie recenzji) – dla celów zarządzania Fanpagem.

[podstawa przetwarzania Twoich danych]
3.3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

- na Stronie internetowej:
a) w przypadku wypełniania formularza kontaktowego i zapisu na newsletter - zgoda na ich przetwarzanie, którą wyraziłeś,
b) w przypadku, gdy w trakcie obsługi zapytania okaże się, że zapytanie może dotyczyć kwestii związanych z obroną lub dochodzeniem roszczeń - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, - na Fanpage’u,
a) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnione interesów U Jędrusia polegających na zarządzaniu stroną służącą promocji marki.

[czas przez jaki będziemy przetwarzali Twoje danych]
3.4. Twoje dane będą przez nas przechowywane przez następujący okres:

- na Stronie internetowej:
1) podawane przy wypełnianiu formularza kontaktowego:
a) jeśli Twoje zapytanie dotyczy umowy, którą zawarłeś z U JĘDRUSIA, produktów przez nas wyprodukowanych lub innych sytuacji, które mogą wiązać się z ewentualnym procesem sądowym, Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat od otrzymania przez nas Twojego zapytania,
b) w pozostałych wypadkach – do czasu zakończenia obsługi Twojego zapytania,

2) podawane podczas zapisu na newsletter – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź zaprzestania dystrybucji newslettera.

- na Fanpage’u - do czasu usunięcia przez Ciebie lub przez U Jędrusia skutków Twojej aktywności na Fanpage’u.

3.5. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu powyższych okresów.

[prawa, które Ci przysługują]
3.6. Masz prawo do:
a) żądania dostępu do danych – masz prawo zwrócić się do nas o udzielenie Ci wszelkich informacji o Twoich danych,
b) żądania sprostowania danych – gdy Twoje dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Twoim żądaniu dokonamy ich sprostowania,
c) żądania usunięcia danych – masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych z naszych baz,
d) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – masz przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Twoich danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który Twoje dane będą przez nas przechowywane,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę,
f) przeniesienia danych – masz prawo zażądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
g) wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane jest nieprawidłowy, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[dobrowolność podania danych]
3.7. Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Jeśli odmówisz ich podania, nie będzie możliwe rozpatrzenie Twojego zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, a w pozostałym zakresie nie spotkają Cię żadne negatywne konsekwencje.

3.8. U Jędrusia nie przekazuje Twoich danych osobowych do krajów trzecich.

[odbiorcy danych]
3.9. Twoje dane mogą zostać przekazane:
a) wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną naszych systemów,
b) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,
c) agencjom marketingowym świadczącym usługi na naszą rzecz,
d) organom administracji publicznej.

4. PLIKI COOKIES I PROFILOWANIE

4.1. U Jędrusia stosuje na Stronie internetowej Pliki Cookies. Pliki Cookies są stosowane na Urządzeniu Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody.

4.2. U Jędrusia stosuje zarówno własne Pliki Cookies (first-party cookies), jak i zewnętrzne Pliki Cookies (third-party cookies). W przypadku własnych Plików Cookies U Jędrusia serwerem żądającym umieszczenia pliku na Urządzeniu jest serwer U Jędrusia. W przypadku zewnętrznych Plików Cookies jest to serwer innej witryny niż U Jędrusia (przykładowo Strona internetowa korzysta z Plików Cookies Google Analytics służących do gromadzenia danych statystycznych o aktywności Użytkownika na Stronie internetowej, a tym samym do poprawy jakości usług świadczonych tym osobom. W tym przypadku po wygenerowaniu anonimowego identyfikatora dochodzi do analizy ruchu Użytkowników, pomiaru liczby wyświetleń Strony internetowej, pierwszego i ostatniego wyświetlenia Strony internetowej, czasu zakończenia sesji oraz pochodzenia Użytkowników).

4.3. W każdym z powyższych przypadków Pliki Cookies stosowane na Stronie internetowej są bezpieczne dla Urządzenia.

4.4. Na Stronie internetowej mogą być używane dwa rodzaje Plików Cookies:
a) sesyjne – pozostają na Urządzeniu do momentu opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) przez Użytkownika,
b) stałe – pozostają na Urządzeniu do momentu ich manualnego skasowania lub przez czas wskazany w parametrach pliku.

4.5. U Jędrusia stosuje Pliki Cookies w następujących celach:
a) weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki,
b) optymalizacji, zwiększenia wydajności i poprawy konfiguracji Strony internetowej,
c) dostosowanie zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika,
d) zapamiętanie ustawień Użytkownika i wyboru interfejsu, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
e) zapamiętanie historii podstron odwiedzanych na Stronie internetowej w celu przyszłej rekomendacji treści,
f) identyfikacja parametrów Urządzenia Użytkownika celem odpowiedniego dostosowania Portalu do potrzeb i zasobów Użytkownika,
g) dostosowanie dostarczanych treści do lokalizacji Użytkownika,
h) generowanie ogólnych i zanonimizowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ogół Użytkowników korzysta ze Strony internetowej,
i) ulepszanie struktury i zawartości Strony internetowej.

4.6. Użytkownik jest uprawniony do edycji sposobu stosowania Plików Cookies lub zaprzestania ich stosowania w każdym momencie. W tym celu Użytkownik winien dokonać stosownych zmian za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

4.7. Brak zgody na stosowanie Plików Cookies lub jej cofnięcie skutkować może ograniczeniem funkcjonalności Strony internetowej.

4.8. Google Analytics
U Jędrusia korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin stron, które Użytkownik wyświetlił, czas, jaki Użytkownik spędził na stronie czy czas przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbierane są dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

4.9. Facebook Pixel
U Jędrusia wykorzystuje narzędzie marketingowe Pixel Meta, by kierować do Użytkowników spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies Facebook. Informacje zbierane w ramach tego narzędzia są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Facebook znajdują się pod linkiem: pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące narzędzia Pixel Meta i sposobu jego działania są dostępne na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Funkcję tę można wyłączyć w ustawieniach portalu Facebook https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

5. NOTYFIKACJE WEB-PUSH

5.1. Notyfikacje Web-Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie na komunikacie wysyłanym przez przeglądarkę internetową Użytkownika opcji „wyświetlaj powiadomienia” lub innej tego typu.

5.2. Użytkownik jest uprawniony do wycofania zgody na otrzymywanie Notyfikacji Web-Push w każdej chwili poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

5.3. U Jędrusia w związku z przesyłaniem Notyfikacji Web-Push nie przetwarza danych osobowych Użytkowników. Użytkownicy są identyfikowani na podstawie informacji, przechowywanych przez przeglądarki internetowe.